Významné ocenění pro ZŠ Komenského nám., Dobříš

V lednu letošního roku vyhlásil Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem 1. ročník soutěže
Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“ na období 2014-2016.
Soutěž proběhla pod záštitou PaedDr. Milana Němce, náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu. Cílem soutěže bylo zhodnocení proenvironmentálních aktivit středočeských škol. V 1. ročníku soutěže bylo posuzováno 113 škol, jimž byly na březnovém setkání koordinátorů environmentální výchovy předány certifikáty. Mezi 27 školami, které získaly nejvyšší stupeň, byla i naše škola.
Žáci školy nejsou zapojeni jen do klasických aktivit – třídění odpadu, sběr kaštanů, oslavy Dne Země, ale účastní se i dalších akcí a projektů – EKOlogický pobyt, Člověk a příroda, Hrátky s přírodou, Voda=život. Spolupracujeme s mateřskými školami, MěÚ Dobříš, Domovem seniorů, správou zámku Dobříš, Lesy ČR. V tomto článku zdaleka nejsou uvedeny všechny aktivity, kterými se snažíme žákům ukazovat cesty vedoucí k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života
ve vztahu k přírodě. Usilujeme o to, aby motto našeho vzdělávacího programu, které zní: „Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit.“, nebylo jen pouhou formalitou na papíře.
Hadamovská Jitka, koordinátor EVVO