Školní zralost

Zahájení školní docházky je pro každé dítě významným životním mezníkem. Dle našich zákonů se musí k zápisu do základní školy dostavit všechny děti, které v daném roce k 31. srpnu dovrší šest let věku. Věk však není jediným kritériem zaručujícím dítěti úspěšný start ve škole. Způsobilost dítěte pro zahájení školní docházky (školní zralost, připravenost) znamená dosažení takového stupně vývoje, který dítěti umožňuje úspěšně se adaptovat na školní prostředí a se zdarem si osvojovat školní znalosti a dovednosti.
Krom zralosti rozumové, která občas bývá nadhodnocována, je pro dobrý start budoucího prvňáčka velmi významná i jeho zralost osobnostní a sociální. Dítě musí být schopné bez problémů zvládnout odloučení od rodičů, zapojit se do kolektivu vrstevníků, spolupracovat s nimi, umět se podřídit i přiměřeně prosadit, zvládnout případný neúspěch. Dítě nastupující do první třídy musí být schopné reagovat na pokyny cizího dospělého, udržet pozornost u úkolu, umět si práci naplánovat, mít snahu úkol dokončit, běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva), zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, samostatnost v používání kapesníku), samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip. Prvňáček by měl být i dostatečně tělesně zdatný a obratný, neměl by bývat často nemocný.
Po stránce rozumového vývoje by dítě nastupující do školy nemělo být výrazně pod průměrem. K praktickým schopnostem a dovednostem prvňáka patří dostatečně rozvinutá jemná motorika a grafomotorika. Dítě by mělo správně držet tužku, být schopné nakreslit jednoduchý obrázek na dané téma (domeček, auto, lidská postava…), napodobit základní geometrické obrazce. Dítě by mělo mít přiměřeně rozvinuté zrakové vnímání, umět postřehovat i drobné detaily na obrázcích (najít podobnosti a rozdíly, rozlišit zrcadlově obrácené tvary…). Poslechem by dítě mělo určit první a poslední písmeno ve slově, umět rytmizovat (vytleskat) básničku. Dítě má mít vytvořenou základní početní představu, umět napočítat do pěti. Velmi důležitá je kvalita řečového projevu a správná výslovnost. Dítě by mělo být schopné slovy vyjádřit své myšlenky, povyprávět jednoduchý příběh, popsat obrázek.
Krom výše uvedených požadavků na vyzrálost a schopnosti dítěte bývá jedním z důvodů případného odložení školní docházky aktuální adaptačně náročná situace v rodině – narození sourozence, stěhování, úmrtí blízkého člověka, rozchod rodičů a podobně.

Krátký souhrn činností, kterým bychom se měli věnovat před nástupem do 1. třídy

• po dítěti vyžadujeme jasnou a přesnou výslovnost
• vedeme dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo
předčítání pohádek
• vyžadujeme, aby dítě ihned vhodně reagovalo na zadaný úkol /
rozkaz a důsledně sledujeme, jak jej vykonává
• soustředíme dítě na vykonávanou práci a nedovolíme mu, aby se
zabývalo vedlejšími věcmi / činnostmi
• zvykáme dítě na to, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí
práci
• zvykáme dítě na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo
započatou práci
• vedeme je k tomu, aby po hře uklidilo hračky, pastelky atd., po
jídle své nádobí a příbory
• vedeme je k tomu, aby při hře či procházce si všímalo zvířat,
květin, aby umělo pozorovat změny kolem sebe
• učíme je pozdravit, poprosit, poděkovat
• navykneme je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, jedlo, chodilo
spát (přibližně 10 hodin denně)
• naučíme je jméno a příjmení a adresu, kde bydlí jména jeho
rodičů a sourozenců
• naučíme je samo se obléknout a převléknout do cvičebního
úboru a zavázet si tkaničky u bot.
• učíme je poznávat barvy, kreslit pastelkami, malovat vodovkami,
střihat z papíru.
• učíme se společně zazpívat písničky, přednést básničky, říkanky.
• učíme dítě připravit si jednoduchou svačinu, umýt si před jídlem
ruce, zajít si na záchod.

Zvládne-li vaše dítě před nástupem do školy všechny tyto věci,
nemusíte mít obavy ze školy. Naopak je velký předpoklad, že ho
škola zaujme a že bude dychtit po nových poznatcích.