Omluvte své dítě

Uvolnění a omluvení žáků se řídí školním řádem.
Nepřítomnost žáka omlouvejte u jeho třídního učitele (zde).

Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně:

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením v jednom dni je možný pouze na základě
písemné omluvy zákonných zástupců, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin v jednom vyučovacím dni). Není přípustná omluva telefonicky či e-mailem.

O uvolnění žáka z vyučování pro předem známý důvod musí zákonní zástupci předem písemně požádat třídního učitele.

V případě nepřítomnosti žáka pro nemoc je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce, zápisníku. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli nejdéle do pěti vyučovacích dnů od svého návratu do školy.

Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení.