Informace k zápisu

Informace k plnění povinnosti školní docházky a k odkladu školní docházky pro školní rok 2012/2013

V souvislosti s přijetím zákona č. 472/2011 Sb.- ZDE, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  dochází s účinností od 1.1. 2012 k určitým změnám v plnění povinnosti školní docházky a v odkladu školní docházky.

Povinnost školní docházky je upravena v §36 (plnění povinné školní docházky), § 37 (odklad povinné školní docházky) a v § 38 (plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky).

§ 36)  Plnění povinné školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 37) Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Komentář ředitele školy:
Žádám tímto zákonné zástupce, kteří jsou již rozhodnuti požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, aby si doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (např. pediatra) nebo klinického psychologa zajistili, pokud možno, již před konáním zápisu a k zápisu se dostavili již s tímto doporučujícím posouzením. Tímto svým krokem, kdy tak nebudete blokovat stanovenou kapacitu žáků pro přijetí, umožníte přijetí dalších dětí k povinné školní docházce, jejichž zákonní zástupci o odklad povinné školní docházky žádat nebudou.

§ 183)  Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.