Dyslektická učebna

Školní vzdělávací program Brána do života
Z kapitoly 4.1.

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy.
Žáci se specifickými poruchami učení jsou na 1. stupni zařazováni do dyslektické skupiny a na 2. stupni je reedukace prováděna v hodinách, případně na základě individuální konzultace.
Zavedení dyslektické skupiny je závislé na počtu dětí se specifickými poruchami učení v příslušném ročníku (minimálně šest) a na doporučení PPP, případně SPC, a možnostech školy.
Skupina pro český jazyk se vytváří od 2. ročníku. Děti dochází na pět vyučovacích hodin českého jazyka do dyslektické skupiny v době, kdy v kmenové třídě je také vyučován český jazyk. Ve skupině jsou žáci z celého ročníku. Stejná pravidla platí i pro 3. a 4. ročník. V pátém ročníku jsou děti postupně zařazovány zpět do kmenové třídy, výuka ve skupině je pouze dvě hodiny týdně.