Historie školy

Krok za krokem historií

 • 1774  dobříšská škola působila ve třech místnostech jednopatrového domu č. p. 19
 • 1807  přestavba městské školy, dřevěné budovy  č. p. 110
 • 1816  škola rozšířena o další poschodí
 • 1866  opětné rozšíření budovy
 • 1868  zrušen knížecí patronát nad školou
 • 1869  školství plně převzato státem
 • 1879  poprvé školní rada jednala o potřebě postavit novou budovu
 • 1882  zastupitelstvo Dobříše přijalo návrh vést jednání a zakoupit pozemek č. p. 35 pro stavbu
 • 1887  žáci obecné školy rozděleni do samostatné školy dívčí a chlapecké
 • 1895  vyhotoveny plány pro novou budovu
 • 1897  stavební povolení vyřízeno a stavba zahájena

Nová školní budova

 • 1899  čtvrtek 28. 9. slavnost vysvěcení a předání nové školní budovy
 • 1902  od sebe odděleny samostatnou správou a řízení škola chlapecká a škola dívčí
 • 1902  založen tzv. “Polévkový ústav”  při škole
 • 1907  založena tradice “Stromkových slavností”
 • 1909  do školy zaveden vodovod a před školou zřízen bazén s vodotryskem

Škola za 1. světové války

 • 1914  škola jako první v mocnářství zřizuje útulek pro děti v době zaměstnání jejich rodičů
 • 1915  ve dvou místnostech zřízen knížecí lazaret
 • 1916  zřízena jedna třída s polským vyučovacím jazykem
 • 1918  škola uzavřena pro nedostatek paliva

Škola v samostatné Československé republice

 • 1919  byla definitivně 22. 11. oddělena obecná a měšťanská škola
 • 1920  zahájena pravidelná výuka francouzština
 • 1926  první vyučovací hodina trvala 50 minut a každá další 45 minut
 • 1927  škola získala další pozemek, který využívala jako hřiště; zavedena výuka psaní strojem; bazén s vodotryskem byl zasypán a místo bylo osázeno květinami

Škola v době protektorátu

 • 1939  ve dnech 17. 3. – 1. 4. škola obsazena okupačním vojskem
 • 7. 5. zavedena němčina jako povinný předmět
 • 27. 7. nové protektorátní osnovy (otevřeně propagující fašismus)
 • 1940  obsazení školy německým vojskem (výuka v pronajaté sokolovně)
 • 1941  ve dnech 21. – 27. 4. vyučování přerušeno a škola uzavřena, pak jen polodenní režim
 • 1943 až do 1945 působení tzv. “Zemské zimní rolnické školy”

Škola za květnové revoluce 1945 a těsně po ní

 • 1945 obsazena  partyzány a ruským vojskem; 29. 11. – 1. 4. dlouhodobé prázdniny
 • 1946  ustanovena 1.4. v každé třídě žákovská samospráva; pořádán “nepovinný” kurz ruštiny

Škola v době komunismu

 • 1948  politické čistky a prověrky v pedagogických sborech; škola nazvána “pracovní školou”
 • 1949  velká slavnost u příležitosti 50. výročí otevření školy
 • 1950  znovu osazena busta Komenského a Palackého na průčelí budovy (původní byly  strženy a zničeny za okupace)
 • 1951  vešel v platnost Nejedlého Zákon o jednotné škole a byly zavedeny žákovské knížky
 • 1953  zahájena rekonstrukce západního křídla, měšťanská škola konstituována jako SVVŠ
 • 1955  dvanáctiletá SVVŠ; povinná účast na spartakiádě
 • 1956  pro “nezájem” zrušena výuka náboženství
 • 1961  poslední rok existence SVVŠ v této budově
 • 1968  výuka angličtiny a němčiny, skauting, výuka náboženství
 • 1971  postupná generální oprava
 • 1973  dostavba šaten
 • 1976  otevřena školní jídelna

Škola po roce 1989

 • 1989  zrušena pionýrská organizace
 • 1991  konkurzním řízením nově obsazeno místo ředitele (Mgr. Jaroslav Melša), škola samostatným právním subjektem
 • 1996  dokončena přestavba půdních prostor (pracovny jazyků, Vv a hudebna)
 • 1999  modernizace školní jídelny, oslava 100. výročí založení školy

Škola po roce 2000

 • 2001 konkurzním řízením nově obsazeno místo ředitele (Mgr. Jaroslav Motejlek)
 • 2003 vybudován sportovní areál s umělým povrchem
 • 2004 – 2006 nová plastová okna
 • 2006 všechny třídy školy vybaveny novým žákovským nábytkem (žákovské lavice a židle),
 • 2007 zahájena I. etapa opravy vnějšího pláště budovy (fasáda – jižní strana budovy)
 • – na základní škole zahájena výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem “Brána do života”
 • – činnost školní družiny se řídí podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu s názvem “Kdo si hraje, nezlobí”.
 • 2008 II. etapa opravy vnějšího pláště budovy
 • 2009 instalace klimatizačních jednotek do nejvíce exponovaných tříd v půdní vestavbě a v učebně ICT
 • – vybavení V. oddělení školní družiny
 • 2010 rok 111. výročí založení školy (v průběhu roku se konala řada kulturních a společenských akcí)
 • – zahájen projekt “Já to přece zvládnu!” spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR
 • – vybavena nová počítačová učebna pro žáky s SPU a ve dvou učebnách instalovány interaktivní tabule
 • 2011 bylo nainstalováno dalších 5 interaktivních tabulí
  – od dubna zahájen projekt EU peníze školám – Inovace školy Dobříš
 • 2012 od září vybavení VI. oddělení školní družiny a nové učebny PC
  – v prosinci nainstalovány další dvě interaktivní tabule
  – na základě úspěchu v mezinárodním Prime grantu Smart bylo získán hlasovací systém Smart Response
 • 2013 III. etapa opravy vnějšího pláště budovy
  – instalace dalších 2 interaktivních tabulí (celkem 12)
  – od září 2013 – 100% naplněnost kapacity školy (610 žáků)
 • 2014 dokončení opravy vnějšího pláště budovy
  – zpevnění povrchu školní zahrady (v části zámková dlažba)
 • 2015 zateplení vnějšího pláště školní tělocvičny
  – instalace nového nákladního výtahu do školní kuchyně
  – I. etapa renovace soklů na chodbách v budově ZŠ
 • 2016 oprava vnějšího pláště budovy – průčelí školy
  – přípravné práce na stavební projekt – úprava vstupů do školy, výstavba nákladní rampy pro ŠJ
  – II. etapa renovace soklů na chodbách v budově ZŠ
 • 2017 – 2018 – stavební projekt –  ” 1. Základní škola Dobříš – stavební úpravy, nástavba a přístavba – šatny, varna, učebny”
 • 2019 nová zmodernizovaná pracovna fyziky a chemie včetně chemické laboratoře
  – realizace nové podlahy s PUR povrchem v tělocvičně ZŠ
  – komplex. rekonstrukce podlah ve vybraných učebnách budovy ZŠ – 1. etapa